Модулът осигурява обучение за адекватни предприемачески умения и знания. Той съчетава набор от звена и допълнителна теза, която засяга темите, свързани с това как да стартирате собствен бизнес.
Модулът съчетава набор от уроци, даващи данни за същността и особеностите на управленското счетоводство като съставна част от информационната система на предприятието, за особеностите при отчитане на разходите и себестойността, за различните методи и подходи за калкулиране на себестойността, за бюджетирането на разходите и контрола им, за измерването на ефективността и управлението на риска в МСП. Представя управленското счетоводство като връзка между процесите на управление и отчетност в предприятието, която осигурява „точната информация в точното време”, необходими за изработването на управленски решения.
Модулът съчетава набор от уроци, даващи данни за връзката между управленското счетоводство и предприемачеството.  Сред основните фактори за успех на предприемачеството са познанията и умения за разработване на предприемаческа стратегия, неделима част от която е финансирането на предприемаческото предприятие. По своята същност, финансирането включва дейности по набавяне на капитал от вътрешни и външни източници; преструктуриране на капитал в рамките на предпирятието; освобождаване на капитал и др.
Контролът е една от важните функции на управлението. Чрез упражняването на контрол може да се установи дали целта е постигната или не. Целта на контрола като концепция и процес е да подпомага, мотивира и напътства служителите в техните роли и да наблюдава дейностите в организацията. Познаването на процесите и системите за управленски контрол е важно за дългосрочната ефективност на организацията.
МСП разполагат не само с формални инструменти като ясни процедури, правила и ръководства, но също така имат и неформални и неписани процеси като фирмена култура, компетентност и развитие, и овластяване за упражняване на управленски контрол. Тези неформални инструменти могат не само да подобрят сходството в целите, но също така и да доведат то по-висока мотивираност сред служителите и да гарантират, че организационните цели и стратегии са правилно внедрени.
Модул 6 съдържа инструменти и измерители, които могат да бъдат използвани от собствениците на МСП с цел подпомагането им при вземането на правилните решения за техния бизнес на базата на факти и изчисления. Инструментите и измерителите покриват всички аспекти на бизнеса като се започне от оперативните и се стигне до управленските и стратегическите аспекти. Представянето на инструментите и измерителите включва освен теоретичната част, практически примери и казуси. 
Модулът предоставя бърз справочник за най-съществените счетоводни принципи подкрепени чрез специфични измервания на производителността, съвети и казуси. Обучението започва със съвети за това какво трябва и какво не трябва да правим. Основната цел на модула е да се предаде на обучаемия как най-лесно да разбере и анализира финансови данни свързани със счетоводството на МСП като използва измерители на производителността и казуси.