Modül, yeterli girişimcilik becerileri ve bilgisi hakkında eğitim sağlar. Kendi işinizi nasıl kuracağınızla ilgili konulara yönelik bir dizi ünite ve ek tezi birleştirir.
Modül, işletmenin bilgi sisteminin bir bileşeni olarak yönetim muhasebesinin özü ve belirli yönleri hakkında; giderlerin ve maliyet fiyatının raporlanmasındaki belirli hususlar hakkında; maliyet fiyatı hesaplamasının çeşitli yöntem ve yaklaşımları hakkında; giderlerin bütçelendirilmesi ve kontrolü hakkında; KOBİ'de etkinliğin ölçülmesi ve risk yönetimi hakkında veri sağlayan bir dizi birimi kapsar Modül, yönetim muhasebesini, yönetim kararlarının geliştirilmesi için gerekli olan “doğru zamanda doğru bilgiyi” sağlayan işletmedeki yönetim ve raporlama süreçleri arasında bir bağlantı olarak sunar.
Modül, yönetim muhasebesi ve girişimcilik arasındaki ilişki hakkında veri sağlayan bir dizi birimi kapsamaktadır. Girişimciliğin başarısının ana faktörleri arasında, bir kısmı girişimcinin girişimini finanse eden girişimcilik stratejisi geliştirmeye yönelik bilgi ve beceriler yer alır. Özünde finansman, iç ve dış kaynaklardan eşitlik çekme faaliyetlerini; işletme içindeki fonların yeniden yapılandırılması; sermaye yardımı vb. içerir.
Kontrol, yönetimin önemli işlevlerinden biridir. Kontrol ederek, hedeflerinize ulaşıp ulaşmadığınızı izleyebilirsiniz. Bir kavram ve süreç olarak kontrolün amacı, çalışanlara rollerinde yardımcı olmak, onları motive etmek ve yönlendirmek ve organizasyondaki faaliyetleri izlemektir. Yönetsel kontrol sürecini ve sistemlerini anlamak, bir organizasyonun uzun vadeli etkinliği için çok önemlidir.
KOBİ'ler sadece açık prosedürler, kurallar ve yönergeler gibi resmi araçlara sahip değildir, aynı zamanda yönetim kontrolü için şirket kültürü, yetkinlik geliştirme ve yetkilendirme gibi resmi olmayan ve yazılı olmayan süreçlere de sahiptir. Daha az resmi olan bu araçlar sadece hedef uyumunu artırmakla kalmaz, aynı zamanda çalışanlar arasında daha yüksek motivasyon sağlayabilir ve organizasyonel hedef ve stratejilerin uygun şekilde uygulanmasını sağlayabilir.
Modül 6, olgulara ve hesaplamalara dayalı olarak işleri için doğru kararları almalarına yardımcı olmak amacıyla KOBİ sahiplerinin kullanabileceği araçları ve ölçütleri içerir. Araçlar ve metrikler, operasyonelden başlayarak yönetimsel ve stratejik yönlere kadar işin tüm yönlerini kapsar. Araçların ve metriklerin sunumu, teorik kısım dışında, pratik örnekler ve vakaları içerir.  
Modül, belirli performans ölçütleri, tavsiyeler ve vaka çalışmaları ile desteklenen temel muhasebe ilkelerine yönelik hızlı bir referans kılavuzu sağlar. Öğrenme yapılması ve yapılmaması gerekenlerden başlar. Modülün temel amacı, eğitim alanlara KOBİ muhasebesi ile ilgili finansal verileri, performans ölçümleri ve vaka çalışmalarını kullanarak kolayca anlayıp analiz etmeyi öğretmektir.